Trước 31/3: Xử lý xong sai phạm tại các dự án BT, BOT

Hà Nội vừa đề nghị 1 số đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát việc thực hiện 1 số chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thanh tra Chính phủ về việc xử lý 1 số sai phạm ở 1 số dự án BT, BOT trước ngày 31/3.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thành ủy ở Công văn số 837-CV/TU ngày 31/01/2018 về việc rà soát lại 1 số dự án đang triển khai và dự định triển khai theo hình thức BT, BOT để chắc chắn thực hiện đúng quy định và không để xảy ra 1 số hạn chế, mặt khuyết như Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra ở Kết luận thanh tra số 1422/KL-TTCP ngày 06/6/2017.

Tại văn bản trên, UBND TP.Hà Nội đặt thời hạn 1 số nội dung kết luận, kiến nghị ở Kết luận số 1422/KL-TTCP ngày 06/6/2017 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ở Văn bản số 6844/VPCP-V.I ngày 03/7/2017 của Văn phòng Chính phủ phải đã đi vào hoạt động, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2018.

Lãnh đạo Hà Nội cũng đề nghị, quá trình rà soát lại 1 số dự án phải rút ra bài học bí kíp về 1 số hạn chế, mặt khuyết đã được chỉ ra ở kết luận thanh tra; rà soát quy định của pháp luật để thống nhất trình tự, thủ tục 1 số bước thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả quản lý đối có công tác quản lý dự án BT, BOT.

Đồng thời, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công cụ thể từng cán bộ tham dự công tác giải quyết thủ tục, quản lý thực hiện dự án ở 1 số sở, ngành, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, địa phương có liên quan. Không để xảy ra sai sót, mặt khuyết, thất thoát tài sản Nhà nước ở 1 số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT.

Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện 1 số nội dung kết luận, kiến nghị, báo cáo UBND Thành phố. Chủ trì cộng 1 số sở, ngành, 1 số đơn vị liên quan triển khai công tác đầu tư theo hình thức BT, BOT theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đây, Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND TP.Hà Nội chưa thực hiện đúng quy định về việc lập, phê duyệt, ra mắt danh mục 1 số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT lĩnh vực giao thông và môi trường, GĐ 2008 -2012 gây ảnh hưởng đến việc chọn lọc nhà đầu tư để thực hiện chủ trương đầu tư, làm giảm hiệu quả đầu tư, giảm tính minh bạch và tranh đua công bằng.

Tại thời điểm thanh tra, trong số 15 dự án BT nhưng chỉ có 1 dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu, 14 dự án còn lại là chỉ định thầu; TP.Hà Nội cũng không thực hiện đúng quy trình chọn lọc nhà đầu tư, thẩm định, phân tách năng lực đối có 1 số nhà đầu tư không chính xác, thiếu nghiêm ngặt; thậm chí là đã ký hợp đồng để thực hiện dự án đối có 1 số nhà đầu tư không chắc chắn năng lực theo quy định.

Các dự án được kiểm tra khi trình xin chủ trương chọn lọc Nhà đầu tư bằng hình thức chỉ định thầu đều có chung nguồn gốc căn bản là “tính cấp bách, cấp thiết”. Tuy nhiên UBND TP. Hà Nội không thực hiện đúng quy trình, quy định và không có thông tin chứng minh, làm rõ hiện trạng, mức độ chính xác của việc cấp bách, cấp thiết khi chỉ định Nhà đầu tư thực hiện 1 số dự án.

Theo kết luận thanh tra, 1 số nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán của 1 số dự án BT đã được UBND TP Hà Nội và 1 số cơ quan trực thuộc thẩm định, phê duyệt chưa chính xác, chưa đúng chế độ quy định làm tăng tổng mức đầu tư dự án ảnh hưởng đến việc tính toán, sắp xếp 1 số phương án giao đất đối ứng để xác định tiền sử dụng đất.

Cụ thể, Dự án các con phố Lê Đức Thọ – Xuân Phương công tác lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án này không chính xác làm tăng giá trị hợp đồng lên 19,5 tỷ đồng.

Dự án các con phố bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An cũng có sai phạm tương tự làm tăng tổng mức đầu tư lên hơn 12 tỷ đồng; công tác lập, phê duyệt dự toán kiến trúc bản vẽ xây dựng của dự án này chưa chính xác cũng đã khiến cho số tiền tăng thêm 15,9 tỷ đồng.

Dự án nút giao thông Long Biên xảy ra vô vàn sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư làm tăng giá trị trên 34 tỷ đồng. Công tác lập, phê duyệt dự toán kiến trúc bản vẽ xây dựng của dự án này chưa chính xác cũng đã khiến cho tăng thêm hơn 4,5 tỷ đồng. Một số vi phạm khác về giải phóng mặt bằng, di dời, tính toán khối lượng dự toán…cũng đã khiến cho dự án đội thêm trên 12 tỷ đồng…

Chính vì vậy Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội xử lý trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP.Hà Nội liên quan đến mặt khuyết, vi phạm trong việc chọn lọc nhà đầu tư, thực hiện quy trình chỉ định nhà đầu tư; đôn đốc, chỉ đạo, giám sát 1 số đơn vị cấp dưới triển khai, thực hiện hợp đồng và 1 số dự án đối ứng.

Còn 15 dự án BOT chưa đâyn nhận giảm giá chung

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *