Thủ tướng yêu cầu rà soát các ưu đãi dành cho đặc khu

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt có các bộ, cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý, đã đi vào vận hành Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng và những nhiệm vụ triển khai thi hành Luật, dự định báo cáo giải trình thêm có Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những bộ, cơ quan liên quan; đồng thời yêu cầu những Bộ, cơ quan liên quan, căn cứ báo cáo của những Bộ, cơ quan, ý kiến của những Thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ ở cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về thi công những Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng, khẩn trương rà soát tổng thể những nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Song song đây, Chính phủ yêu cầu những Bộ ngành sớm thi công Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo đồng thời tổ chức triển khai ngay những nhiệm vụ theo công dụng, nhiệm vụ được phân công.

Theo đây, về tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu, tiếp tục rà soát cơ cấu, tổ chức, công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND và UBND bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả; rà soát, đã đi vào vận hành mối quan hệ giữa những cơ quan Trung ương, 3 địa phương có đặc khu bảo đảm phân cấp rõ thẩm quyền gắn có xác định rõ trách nhiệm; đã đi vào vận hành những quy định bảo đảm an ninh, quốc phòng; quy hoạch trong đây có vấn đề bảo đảm an ninh, quốc phòng phải triển khai lập, phê duyệt trước.

Về cơ chế, chính sách bán hàng đặc trưng về đầu tư kinh doanh, rà soát, đã đi vào vận hành quy định về ngành nghề ưu tiên phát triển và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, những ưu đãi cho những nhà đầu tư trên cơ sở tiêu chuẩn được quán triệt theo Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị, bảo đảm ưu đãi nổi bật so có quy định hiện hành và tranh giành được có những đặc khu kinh tế trên địa cầu để lôi kéo đầu tư.

Bảo đảm những ưu đãi về thuế, đất đai theo mức ưu đãi và thời hạn ưu đãi trong ngành nghề ưu tiên phát triển của từng đặc khu.

Về ứng dụng điều kiện đầu tư kinh doanh: Cần rà soát bảo đảm việc ứng dụng điều kiện đầu tư kinh doanh, những ưu đãi cho nhà đầu tư chỉ ứng dụng đối có vận hành đầu tư, kinh doanh trong phạm vi đặc khu và phải kiểm soát được vận hành này.

Đồng thời bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không ứng dụng 1 hoặc 1 số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh ở đặc khu (không chỉ ở khu công dụng thuộc đặc khu (khoản 4 Điều 17).

Qua đây, báo cáo cụ thể, phân tích tác động về mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi, mức đầu tư của ngân sách nhà nước cho những đặc khu và dự đoán những lợi ích thu được, kiểm soát bội chi của ngân sách đặc khu.

Về tổ chức và vận hành của Tòa án nhân dân đặc khu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có những Uỷ ban của Quốc hội, những cơ quan liên quan tìm hiểu, thống nhất, đã đi vào vận hành quy định về tổ chức và thẩm quyền của Tòa án nhân dân và những cơ quan tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề chuyển tiếp và triển khai thi hành Luật, đã đi vào vận hành Nghị quyết về việc thi hành Luật trong đây, quy định đầy đủ, toàn diện những nội dung về tổ chức triển khai thi hành Luật và chuyển tiếp, trách nhiệm của những cơ quan có liên quan trong triển khai thi hành Luật; bổ sung những quy định giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải đáp thực hiện những quy định của luật bảo đảm linh hoạt, khả thi trong triển khai.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *