Thủ tướng ra Chỉ thị về thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về việc tăng cường thực hiện 1 số 1 sốh thức nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và 1 số thủ tục liên quan.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 1 số mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp ở Nghị quyết số 19 để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Cụ thể, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày, bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc bản vẽ xây dựng, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 7 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày.

Các nhiệm vụ, biện pháp được đề ra là: Tăng cường tiến hành công nghệ tài liệu, thực hiện hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; tăng cường sự phối hợp giữa 1 số cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song 1 số thủ tục hành chính; tiếp tục tìm hiểu, rà soát, đề xuất, đã đi vào hoạt động hệ thống pháp luật.

Theo đây, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày theo phân tích của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày). Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày theo phân tích của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kế nối cấp điện, thoát nước từ 14 ngày theo phân tích của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày). Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất từ 30 ngày theo phân tích của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); tham khảo xử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu sau khi đã đi vào hoạt động xây dựng xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết 1 số thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Thủ tướng còn đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương theo công dụng, nhiệm vụ được giao quán triệt sâu sắc mục tiêu và 1 số tiêu chuẩn quy định ở Nghị quyết của Chính phủ hàng năm liên quan đến triển khai thực hiên các nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh đua quốc gia; tiếp tục chỉ đạo đúng thời hạn, có hiệu quả 1 số biện pháp và nhiệm vụ quy định ở 1 số Nghị quyết; bổ sung để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện 1 số Nghị quyết hàng năm trên co sở 1 số nội dung quy định ở Chỉ thị này.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND 1 số tỉnh, đô thị đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc trưng là các người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết chấm dứt hiện trạng sách nhiễu, gây gặp khó cho công ty, người dân; tiến hành hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối có các trường hợp vi phạm; kịp thời tổng hợp 1 số vướng mắc, gặp khó trong quá trình triển khai 1 số nhiệm vụ quy định ở Chỉ thị này, chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chỉ đạo.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *