Hà Nội giảm 14 dự án thu hồi đất trong năm 2018

Tại buổi họp chiều 5/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục điều chỉnh một vài công trình, dự án thu hồi và chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền.

Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông trình bày, trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện một vài dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối một vài nguồn lực và khả năng thực hiện; tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP đề xuất điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất có qui mô 24,75ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có qui mô 17,02ha.

UBND TP cũng đề nghị HĐND TP thông qua bổ sung Danh mục một vài dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn đô thị Hà Nội năm 2018, cụ thể: 490 dự án thu hồi đất năm 2018, có qui mô là 1.614,64ha. Về chi phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối có dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2018 của HĐND TP.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để một vài quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, chắc chắn bố trí đủ chi phí phần GPMB trong năm 2018; 192 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, có qui mô là 311,76ha.

Trong năm thực hiện, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, phân tích công đoạn triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh đề nghị sử dụng đất để thực hiện một vài công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi chọn lọc thu hồi đất và báo cáo HĐND ở kỳ họp gần nhất.

Với mật độ 100% đại biểu có mặt ở hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục một vài công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn đô thị năm 2018.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net