Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS: Đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở

Canhoorchidpark.net

Phát huy và kế thừa những kết quả trong năm 2017, Cục Quản lý Nhà và phân khúc bất động sản Nguyễn Trọng Ninh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018.

Theo ông Nguyễn Trọng Ninh – Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và phân khúc bất động sản, Năm mới Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai những chính sách bán hàng, chương trình phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030; tiếp tục đã đi vào hoạt động hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách bán hàng phát triển nhà ở nhìn chung và nhà ở xã hội nói riêng chắc chắn tính đồng bộ, thống nhất và khả thi trong thực hiện; tiếp tục nghiên cứu kỹ, bổ sung điều chỉnh quy chuẩn, nguyên tắc về NƠXH cũng như kiểm soát nghiêm ngặt việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất thành thị dành để phát triển NƠXH.

Đồng thời, đôn đốc, giải đáp những địa phương triển khai thực hiện những chương trình nhà ở gồm: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công có nhữngh mạng; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho những hộ nghèo khu vực nông thôn; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo thi công nhà ở phòng, tránh bão, lụt; Chương trình thi công cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL…

Ngoài ra, tiếp tục tập trung đã đi vào hoạt động thể chế pháp luật về nhà ở và phân khúc bất động sản để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi những luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong đây có Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…; Hoàn thành Đề án phân tách tình hình, dự đoán xu hướng, đề xuất biện pháp, cơ chế chính sách bán hàng để thúc đẩy phân khúc bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh…

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *