Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Quảng Ninh.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tổng quy mô môi trường xung quanh của tỉnh Quảng Ninh là 617.779 ha, trong đây, 461.951 ha đất nông nghiệp, chiếm 74,78% tổng quy mô môi trường xung quanh của tỉnh. Trong đây, nhiều nhất là đất rừng sản xuất 234.424 ha, chiếm 37,95%. Ngoài ra, có 25.752 ha đất trồng lúa; 17.585 ha đất trồng cây lâu năm; 21.062 ha đất nuôi trồng thủy sản…

Diện tích đất phi nông nghiệp là 126.192 ha chiếm 20,43% quy mô đất toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 35.073 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Căn cứ vào Nghị quyết này, Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020). Bên cạnh đây, xác định ranh giới và công khai quy mô đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ chặt chẽ…

Bên cạnh đây, tổ chức triển khai thực hiện một vài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển một vài khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhưng cần tham khảo chắc chắn không thực hiện triển khai khu công nghiệp ở khu vực đang tranh chấp giữa Quảng Ninh và đô thị Hải Phòng (khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời một vài vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối có một vài trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý một vài trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *