Bộ Tài chính ban hành quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC giải đáp Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thông tư 10 bổ sung quy định về xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối có đất ở có lý do được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2004.

Cụ thể, trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận trước đây.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối có việc thu, nộp và hoàn trả nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất: Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận trước đây hoặc số tiền đã nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất được xác định lại thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu.

Trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

Việc thu, nộp và hoàn trả nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được thực hiện theo pháp luật về thu tiền sử dụng đất, ngân sách nhà nước, thuế và pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời Thông tư 10 cũng bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất khi cách tân quy hoạch thi công chi tiết. Theo đây, ttrường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối có tổng diện tích tăng thêm theo quy định ở khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận thì nộp tiền sử dụng đất đối có phần tổng diện tích tăng thêm theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối có tổng diện tích tăng thêm theo quy định ở khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân có pháp lý về quyền sử dụng đất quy định ở Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất đối có phần tổng diện tích đất tăng thêm theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm có chọn lọc công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *